fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar


Školní řád

Vydal: Ředitelka Mateřské školy
Účinnost: od 1.9.2016
Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny rodiče i zaměstnance MŠ
Informace podána: Zákonným zástupcům dětí a zaměstnancům


O b s a h

I.      Práva a povinnosti účastníků předškoní váchovy a vzdělávání

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program
2. Přijímací řízení
3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí
4. Povinnosti zákonných zástupců
5. Upřesnění zodpovědnosti
6. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

II.      Ukončení předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole


III.     Provoz a vnitřní režim mateřské školy
7.  Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
8.  Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí
9.  Organizace školního stravování
 

IV.     Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany dětí a jejich ochrana před sociálně 
         patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
10.   Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
11.   Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 

V.      Zacházení s majetkem mateřské školy
12.   Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání
13.   Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

VI.     Závěrečná ustanovení
14.   Účinnost a platnost školního řádu
15.   Změny a dodatky školního řádu
16.   Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců s školním řádem

Ředitelka Mateřské školy v Žižicích, v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“)vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŚ v   Žižicích:Čl. I

Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

1.     Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a  vzdělávání a školní vzdělávací program

1.1   Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)
-   podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
-   podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
-   podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem
-   podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
-   vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
-   napomáhá vyrovnávat odchylky ve vývoji dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání.

1.2   Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole.

1.3   Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o MŠ“).

2.     Přijímací řízení

2.1   Zápis dětí do MŠ probíhá v dubnu, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.

2.2   Dítě přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka MŠ. Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici v MŠ. Do třiceti dnů po podání žádosti obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Při přijímání dětí je nutné dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem §50 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Kritéria pro přijímání dětí též k nahlédnutí v MŠ. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu pediatr, a to před nástupem dítěte do MŠ. Bez vyplněného a lékařem potvrzeného evidenčního listu nelze dítě do MŠ přijmout.
2.3    Každé přijaté dítě má právo
a)     na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti
b)     na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

3.      Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání děti

3.1    Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo
a)      na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí
b)      vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí
c)      na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí
d)      na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
e)      přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
f)       stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávat u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

4.      Povinnosti zákonných zástupců

4.1    Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní
a)      zajistit aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené
b)     zajistit dítěti pevnou obuv do třídy /klasické bačkory, zdravotní sandále/, i na pobyt venku !!!
c)     na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
d)     informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, povinnost hlásit výskyt infekčního onemocnění a výskyt vší
e)     do MŠ patří pouze děti zdravé, učitelka má právo rozhodnout o nepřijetí dítěte z důvodu špatného zdravotního stavu / v zájmu zachování zdraví ostatních dětí/ a požadovat potvrzení od pediatra, že je dítě způsobilé MŠ navštěvovat
f)      rodiče se zavazují, že při pobytu v MŠ je dítě schopno říci si o potřebu na WC a nemá pleny
g)     oznamovat nepřítomnost dítěte – do 8h nebo při plánované nepřítomnosti předem
h)     oznamovat mateřské škole změny v osobních datech dítěte, změny tel. spojení na rodiče, změny pojišťovny, narození sourozence, rozvod, svěření do péče…/
i)      dodržovat stanovené termíny úplaty za předškolní vzdělávání a stravování a bezpodmínečně je dodržet
j)      Dodržovat stanovenou organizaci provozu MŠ – 6.45 – 16.00 příchod do 8h, poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká
k)     sledovat informační nástěnky v chodbách a šatnách
l)      řídí se školním řádem MŠ.

5.     Upřesnění zodpovědnosti

5.1   Učitelka přebírá zodpovědnost za dítě po předání dítěte rodičem ve třídě

5.2   Zákonní zástupci předávají a přebírají dítě před a po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době  určené mateřskou  školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

5.3   V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

5.4   Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Na základě „ Prohlášení o vydání dítěte pověřenému zástupci“, které je podepsané zákonnými zástupci dítěte a uložené v MŠ je možno dítě předat pověřené osobě.

6.     Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

Mateřská škola v Žižicích je zařízení poskytující celodenní provoz.

6.1   Úhrada úplaty za vzdělávání
-       úplata (školné)  -   Kč 400,- za měsíc
-       v posledním ročníku mateřské školy je vzdělávání poskytováno bezúplatně  (po dobu 12 měsíců).
-       osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče ( vyhláška č.14, §6, odst.3)
-      školné může být za určitých podmínek sníženo či prominuto ( o snížení či prominutí úplaty rozhoduje ředitelka MŠ).

6.2    Úhrada úplaty za školní stravování
Přesnídávka           7,- Kč
Oběd                    17,- Kč
Svačina                  6,- Kč

a)      úplata / školné i stravné / se vybírá formou inkasa 14. den v měsíci.


Čl. II

Ukončení PŘEDŠKOLNÍHO vzdělávání dítěte v mateřské škole
dle § 35zákona č. 561/2004Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:
a)      se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní vzdělávání podobu delší než dva týdny
b)      zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
c)      ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školsképoradenské zařízení
d)      zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem jiný termín úhrady


Čl. III

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

7.      Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

7.1.    Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:45 do 16:00 hodin. Rodiče se v šatně zbytečně nezdržují, respektují uzamykání vchodu v 8:00 z bezpečnostních důvodů a uzamykání v 16:00 z důvodu ukončení provozu.Na konci provozu jsou povinni opustit areál MŠ.

7.2.    V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

7.3.    Mateřská škola v Žižicích má jednu třídu.

7.4.    Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

8.      Vnitřní denní režim při vzdělávání

6:45 – 8:00    příchod dětí, hry a činnosti dle volby dětí, řízené tvořivé hry, IP

8:00 – 8:20    skupinové pohybové a hudební aktivity

8:20 – 8:40    hygiena, přesnídávka

8:40 – 9:30    pokračování ve hře, řízené vzdělávací činnosti, IP

9:30 - 11:15  příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:15 – 11:45 hygiena, oběd

11:45 – 12:15 vyzvedávání dětí

11:45 – 14:00 hygiena, čistění zubů, odpočinek a klidové činnosti

14:00 – 14:30 zájmové aktivity, řízené vzzdělávací činnosti,IP

14:30 – 15:00 hygiena, svačina

15:00 – 16:00 zájmové činnosti a hry, pobyt venku, odchod dětí

15:00 – 16:00 vyzvedávání dětí

9.    Organizace školního stravování
9.1.   Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna, která je součástí MŠ. Při  přípravě jídel postupuje podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Stravování dětí probíhá k tomu určené místnosti – jídelně. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu   v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“.
 

Čl. IV

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

10. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

10.1.    Dítě nesmí být vpuštěno do budovy školy bez dozoru. V šatně s ním pobývají rodiče nebo jejich zástupci. Předávání dětí učitelkám se provádí podle pokynů stanovených v tomto Školním řádu.

10.2.   Škola odpovídá za bezpečnost dětí od doby převzetí dětí až do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného zmocnění (formuláře jsou u pedagogů nebo ředitelky) vystaveného zákonným zástupcem, které musí obsahovat: datum, jméno osoby která dítě odvádí, číslo OP, který musí při převzetí dítěte předložit, jméno dítěte, podpis rodiče. Bez písemného pověření nelze vydat dítě nikomu jinému než zákonnému zástupci!!! Pokud bude pověření trvalého charakteru, platí na dobu neurčitou.

Přivítáme, budete-li nás při ranním příchodu informovat o odpoledním vyzvednutí dítěte jinou osobou než rodiči.

Škola odpovídá za bezpečnost dětí při veškerých činnostech souvisejících se vzděláváním a výukou, a dále pak i při ostatních činnostech pořádaných školou (např. výlety, návštěvy kulturních představení)

10.3.    Pro zajištění bezpečnosti dětí platí zejména tato opatření:
-        v budově školy se děti přezouvají, z bezpečnostních důvodů nenosí pantofle
-       za deštivého počasí nosí děti s sebou pláštěnky, v žádném případě deštníky, se kterými by mohly někoho poranit
-       do MŠ je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz
-       při přesunech po hlavní komunikaci se řídí pedagogické pracovnice pravidly silničního provozu, děti jsou v útvaru označeny reflexními vestami
-       cvičení a pohybové aktivity musí být přiměřené věku a individuálním schopnostem dětí
-       při cvičení a dalších pohybových aktivitách je před použitím provedena kontrola tělocvičného náčiní
-       při použití herních prvků za přímého dohledu zákonných zástupců (před předáním dětí škole při příchodu a při převzetí dětí rodiči při odchodu dětí ze školy) v budově školy i na zahradě mají zákonní zástupci za svoje děti plnou odpovědnost a veškeré činnosti provádějí na vlastní riziko
-       Děti budou poučeny o škodlivosti návykových látek/alkohol, kouření, drogy a o bezpečném chování ve třídě, na zahradě a při pobytu venku, výletech a exkurzích.
-       K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ připadá na jednoho pedagogického pracovníka nejvýše 20 dětí. Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole. Tato osoba bude řádně poučena o povinnostech při výkonu dozoru a o tomto poučení bude proveden písemný záznam, který osoba pověřená dozorem podepíše ( týká se to také akcí školy a nutných provozně-organizačních záležitostí ).
-       Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Při náhlém onemocnění dítěte, či jeho úrazu jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni. Při výskytu infekčních onemocnění škola postupuje podle pokynů KHS. Učitelky vedou v třídní dokumentaci evidenci o zdravotním stavu dětí.

10.4.    Zásady bezpečnosti při práci s dětmi
Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

a)    přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích
-      děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech
-      skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci
-      skupina k přesunu využívá především chodníků
-      vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny
-      při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč

b)    pobyt dětí v přírodě
-      využívají se pouze známá bezpečná místa
-      pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)
-      při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

c)    rozdělávání ohně
-      pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského dne, drakyády, lampiónového průvodu apod. a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí
-      jen na místech určených pro rozdělávání ohně
-      za přítomnosti pedagogického pracovníka zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni
-      v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně
-      pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál
-      po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně

d)    sportovní činnosti a pohybové aktivity
-      před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
-      pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

e)    pracovní a výtvarné činnosti
-      při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy

10.5.    Povinnosti dětí
-      chovat se podle pravidel, která si kolektiv třídy stanovuje na začátku školního roku (pravidla se mění dle aktuálních potřeb ve třídě)
-      po dokončení hry uklidit hračku zpět na své místo
-      po ukončení činnosti uklidit prostor (odstřižky, papírové předměty použité k činnosti apod.)
-      být samostatný při používání WC a při hygieně (splachovat, umýt si ruce, vyčistit zuby – zejména starší děti)
-      oznámit paní učitelce to, když chce odejít ze třídy (kam)
-      dodržovat hygienu hlasu, neskákat do řeči
-      upevňovat společenské návyky (poděkovat, požádat o pomoc, pozdravit, vykat příchozím z venčí, nepoužívat vulgární výrazy, neposmívat se, neubližovat apod.)
-      neničit práci ostatních
-      dodržovat bezpečnostní pravidla, zejména při tělovýchovných aktivitách – nářadí, žebřiny, herní prvky na zahradě, ve třídě neběhat mezi stoly, v umývárně a na WC a v šatnách, dbát opatrnosti při práci s nůžkami, štětcem, jehlou, kladivem, nožem atd., neházet míčem ve třídě, bez dozoru dospělého nedělat kotoul, nelézt na ribstol a žebřík, neskákat z výšek atd.
-      chovat se k druhým dětem tak, aby jim neublížilo (umět se omluvit, chovat se empaticky)
-      každé dítě, které si způsobí zranění, případně zjistí zranění svého spolužáka, informuje o této události učitelku MŠ, nebo jiného zaměstnance školy.

10.6.    Z důvodu zajištění bezpečnosti osob, seznamuje škola s tímto školním řádem všechny zaměstnance školy, všechny děti a informuje rodiče o jeho vydání.

Škola pak dále průběžně provádí poučování dětí a podle potřeby informuje zákonné zástupce o podmínkách k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech a aktivitách, které přímo souvisejí s činností školy, nebo jsou školou organizovány. Toto poučení provádějí vždy pedagogičtí zaměstnanci, při tomto poučení budou postupovat podle schválených tematických plánů a okruhů vypracovaných pro jednotlivé činnosti. Děti, které se nemohly poučení zúčastnit (např. z důvodu nemoci) budou poučeni dodatečně, v nejbližším možném termínu. O provedeném poučení bude proveden vždy zápis v třídní knize.

10.7.   Úraz dítěte

V případě úrazu dítěte bude postupováno takto:
-      pedagogický pracovník zajistí neprodlené poskytnutí první pomoci dítěti (ošetření drobných poranění, např. oděrky apod.)
-      u úrazů, kdy bylo zaznamenáno bezvědomí, u úrazů, kdy dojde ke zranění hlavy, hrudníku nebo břicha zajistí základní životní funkce zraněného a vždy přivolá lékaře (případně ZZS Středočeského kraje) pro posouzení zdravotního stavu dítěte, který pak rozhodne o dalším postupu.
-      u ostatních úrazů, rozhoduje o nutnosti přivolání lékaře (případně ZZS Středočeského kraje) vždy osoba poskytující první pomoc
-      v případě nutnosti předá dohled nad dětmi dalšímu oprávněnému zaměstnanci školy a doprovodí dítě na ošetření (např. při převozu sanitou do nemocnice)
-      pokud jsou zajištěny veškeré výše uvedené úkony a nehrozí nebezpečí z prodlení, informuje o úrazu bez dalšího zbytečného odkladu zákonného zástupce dítěte.

Evidence úrazů:
-      o každém (i drobném) poranění provede vyučující pedagogický pracovník záznam do knihy úrazů
-      o případech stanovených příslušným předpisem (vyhl. MŠMT č. 64/2005, v platném znění) vyhotoví škola záznam o úrazu a jednu kopii předá zákonným zástupcům dítěte.
Z důvodu zajištění kvalifikované první pomoci absolvují všichni zaměstnanci školy školení v poskytování první pomoci.

11. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
Důležitým prvkem ochrany a prevence je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života, vytvořením příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými, mezi pracovníky a zákonnými zástupci. V rámci ŠVP jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané problematiky (nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologickému hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování).

Součásti každodenní vzdělávací práce je působení učitelky na děti ve smyslu rozvíjení pozitivních vztahů, vedení ke kamarádství, ohleduplnosti, toleranci. Povinností učitelky je předcházet konfliktním situacím mezi dětmi, aby nedocházelo k nepřátelství a násilí. V případě neřešení těchto problémů by mohlo dojít k diskriminaci některého dítěte, což je nežádoucím jevem.
 

Čl. V

Zacházení s majetkem mateřské školy

 12. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání
Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházeli šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy

13.  Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při  jejich pobytu v mateřské škole
Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

Čl. VI

 Závěrečná ustanovení

14.  Účinnost a platnost školního řádu
Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1.9. 2016

15.   Změny a dodatky školního řádu
Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

16.   Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců s školním řádem

16.1.    Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.
16.2.   Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.
16.3.   O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí jedním výtiskem na informační nástěnkách jednotlivých tříd, a také ústním upozorněním při zahajovací třídní schůzce na    začátku školního roku, kde zákonní zástupci stvrdí své seznámení podpisem do prezenční listiny.

V Žižicích dne 1.9.2016

Mgr.Lenka Šubrtová
ředitelka školy